Kérjük, mielőtt szolgáltatásunkat igénybe veszi, az alábbi rendelkezéseket szíveskedjen alaposan áttanulmányozni:

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a EHS Focus Kft. (székhely: 2309 Lórév, Kossuth Lajos utca 97.) (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett alábbiak szerinti weboldal használatára vonatkozó feltételeket. Az „A feltételeket megértettem, elfogadom és magamra kötelezőnek ismerem el” pont bejelölésével és a regisztráció véglegesítésével a Felhasználó szerződést köt a Szolgáltatóval, kifejezetten elfogadva a jelen Általános Felhasználási Feltételeket, valamint hozzájárul a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatainak a kezeléséhez az Adatkezelési Nyilatkozatban rögzített feltételek szerint.

 1. DEFINÍCIÓK

Weboldal: www.ehsworkwear.hu

Szolgáltató: a weboldal üzemeltetője, azaz a EHS Focus Kft. (székhely: 2309 Lórév, Kossuth Lajos utca 97.; adószám: 13279563-3-13; cégjegyzékszám: 13-09-179275).

Felhasználó: a weboldalon elérhető különböző munkavédelmi ruházat, lábbeli, textil, bőráru, munkavédelmi kiegészítő és egyéb kiegészítő termékek adásvétele keretében a Szolgáltatás igénybevevője, aki a vonatkozó jogszabályok értelmében szerződéskötési képességgel rendelkezik.

Szolgáltatás:

különböző munkavédelmi ruházat, lábbeli, textil, bőráru, munkavédelmi kiegészítő és egyéb kiegészítő termékek árusítása

 1. FELHASZNÁLÓRA VONATOZÓ FELTÉTELEK

  1. A weboldalon nyújtott Szolgáltatásokat azon személy veheti igénybe, aki érvényesen regisztrál, valamint jog- és cselekvőképességgel rendelkező természetes személy, vagy egyéb szervezet.

  1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) szerint cselekvőképes mindenki, akinek cselekvőképességét a törvény nem korlátozza vagy nem zárja ki. Aki cselekvőképes, maga köthet szerződést vagy tehet más jognyilatkozatot. Kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, kivéve, ha házasságot kötött. A házasságkötés nem jár a nagykorúság megszerzésével, ha a házasságot a bíróság a cselekvőképesség hiánya vagy a kiskorúság miatt szükséges gyámhatósági engedély hiánya miatt nyilvánította érvénytelennek. Korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen.

A Ptk. szerint a korlátozottan cselekvőképes kiskorú nyilatkozatának érvényességéhez – ha jogszabály kivételt nem tesz – törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. Ha a korlátozottan cselekvőképes kiskorú cselekvőképessé válik, maga dönt a függő jognyilatkozatainak érvényességéről. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is rendelkezik munkával szerzett keresményével; keresménye erejéig erre kötelezettséget vállalhat. A cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozata semmis; nevében a törvényes képviselője jár el.

  1. A Felhasználó elismeri és szavatolja, hogy

  • cselekvőképes személy, vagy korlátozottan cselekvőképes, de saját keresetével önállóan rendelkezik a szerződés teljesítése és a Szolgáltatás igénybevétele során, vagy törvényes képviselője kifejezett beleegyezésével bír; vagy jogi személy / jogi személyiség nélküli szervezet nevében jár el és jogosult a szervezet képviseletére; és

  • a saját nevében, valós elérhetősége megadásával regisztrál.

  1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónak nincs lehetősége a szerződést kötő személyek cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége meglétének vizsgálatára. Erre tekintettel a Szolgáltató, a Felhasználó szerződéskötési képességének hibájából ebből adódó károk és jogviták tekintetében a teljes felelősségét kizárja. A Felhasználó ezen rendelkezést kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

  1. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató felhasználói adatbázisában az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint felhasználóként rögzítse.

 1. SZOLGÁLATÓRA VONATOZÓ FELTÉTELEK

  1. A Szolgáltató kötelezően feltüntetendő adatai:

Név: EHS Focus Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Székhely: 2309 Lórév, Kossuth Lajos utca 97.

Adószám: 13279563-2-13

Bejegyző bíróság, hatóság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Nyilvántartási szám: 13-09-179275

Telefon:+3630 30 90 659

E-mail: workwear@ehsfocus.hu , info@ehsfocus.hu

Web: www.ehsworkwear.hu/

  1. Az ÁSZF rendelkezései a Szolgáltatóra is megfelelően vonatkoznak.

  1. A Szolgáltató köteles a Felhasználó által a regisztrációkor megadott információkat bizalmasan kezelni, azokat harmadik fél részére a Felhasználó kifejezett engedélye nélkül nem adhatja át, kivéve, amikor az adatok közlését jogszabály vagy hatóság rendelkezése írja elő.

  1. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére e-mail üzenetet küldeni, amennyiben ez a Szolgáltató rendszerének fejlesztéséhez szükséges, továbbá a Felhasználó tájékoztatása céljából a weboldalt érintő változásokkal kapcsolatban.

  1. A Szolgáltató adatkezelési tevékenységeit a Szolgáltató Adatkezelési Nyilatkozata részletesen tartalmazza, mely elérhető az „Adatkezelési Nyilatkozat” menüpont alatt.

  1. A weboldal és a weboldalon közölt információk szerzői jogainak jogosultja a Szolgáltató.

  1. A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább – nem kimerítően- felsorolt pontokban foglaltak okok miatt felmerülő károkért, bármilyen okból is következtek azok be:

  • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza vagy késlelteti a weboldal akadálytalan működését.

  • Bármilyen, a kommunikációs vonalakon vagy vételi eszközben történő meghibásodás.

  • Bármilyen adat elvesztése.

  1. A Szolgáltató a kapcsolódó, közvetett, vagy következményes károkért semmiféle felelősséget nem vállal.

 1. Az ÁSZF EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

  1. A Szolgáltató a jelen szerződés egyoldalú módosításának jogát alábbiak szerint fenntartja. A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók. A módosítást követően a Szolgáltatás további használata, a Szerződés módosításának elfogadását jelenti. Amennyiben a Felhasználó az ÁSZF módosításával nem ért egyet, jogosult a regisztrációját törölni, illetve a weboldal használatával felhagyni.

  1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a weboldalon és hogy a weboldalt más domainnév alá helyezze át.

Jelen ÁSZF letölthető: pdf

 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:

  1. A weboldalon történő szerződéskötés kizárólag elektronikus úton lehetséges, magyar nyelven. A Weboldalon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

  1. A Szolgáltatást szerződésszerűen az a felhasználásra a 2. pont szerint jogosult személy használhatja fel, aki elfogadja jelen általános szerződési feltételeket és magára nézve azokat kötelezőnek ismeri el.

  1. A szerződéskötés részletes menetéről, az ahhoz szükséges technikai lépésekről a Felhasználó a jelen általános szerződési feltételek alatt található információk alapján tájékozódhat.

  1. A Szolgáltató által a Felhasználó részére nyújtott főszolgáltatás munkaruházati és egyéb termékek értékesítése(a továbbiakban: „Szolgáltatás”). A Szolgáltatás a weboldalon elérhető egyéb lehetőségeket is tartalmazhat.

  1. A Szolgáltató a Felhasználó adatait az „Adatvédelmi Nyilatkozat” rendelkezései szerint kezeli.

  1. Jelen szerződés megkötése feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

  1. A Weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, amelyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Weboldalon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

  1. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 1. REGISZTRÁCIÓ

  1. A regisztráció során felhasználói fiók csak akkor létesíthető, ezáltal Szolgáltatás igénybevételére a Felhasználó kizárólag abban az esetben jogosult, ha a 2. pont szerinti feltételeknek megfelel. Az adatok hibás vagy téves megadásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

  1. Amennyiben a Felhasználó regisztráció során megadott adataiban változás történik, azt a változást követő első felhasználás során köteles fiókjában az „Fiókom menü alatt rögzíteni.

  1. A Felhasználó regisztrált felhasználóként azt követően tudja a Szolgáltatást igénybe venni, hogy a felhasználói fiókját aktiválta. Az aktiválás a Szolgáltató által a Felhasználó részére a regisztráció során megadott e-mail elérhetőségére küldött elektronikus levélben található linken keresztül történik. A linken található weboldal letöltésével a felhasználói fiók aktiválódik, a Felhasználó ezt követően jogosult a Szolgáltatást regisztrált felhasználóként igénybe venni. A nem megerősített regisztrációkat a Szolgáltató 72 óra elteltével figyelmeztetés nélkül törli. Ha a felhasználó megerősíti a regisztrációját, jogosulttá válik a felhasználói fiókjának az igénybevételére.

  1. A regisztráció során megadott adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó felelős. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy hiányos, pontatlan elérhetőségre az aktivációs kód kiküldését megtagadja.

  1. A Felhasználó nem adhat át a weboldalon használt felhasználnévre és jelszóra vonatkozó adatot harmadik fél részére. Amennyiben a Felhasználó a felületen használt felhasználónevére és jelszavára vonatkozó adatot harmadik fél részére átad, a Szolgáltató ennek következményeiért nem tartozik felelősséggel.

  1. A Felhasználó köteles a Szolgáltatást a jogszabályoknak és az ÁSZF feltételeinek megfelelően használni. A Felhasználó köteles a rendszert jóhiszeműen használni, annak rendeltetésszerű használatát nem korlátozhatja, zavarhatja vagy sajátíthatja ki. A Felhasználó a weboldalon nem jogosult scripteket vagy hasonló eszközök használatára.

  1. A Szolgáltató nem vonható felelősségre a Felhasználó eljárásáért.

 1. ADATBEVITELI HIBÁK KIJAVÍTÁSÁNAK TECHNIAKI LEHETŐSÉGEI

  1. Az adatbeviteli hibáknak az azonosításához és kijavításához biztosított eszközök: A Felhasználó az adatait az „Adataim módosítása” menüpont alatt bármikor módosíthatja. Az azonosítók gondatlan kezeléséből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 1. SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

  1. A Weboldalon kínált termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, vételáráról, valamint Felhasználó a termék nevére vagy a termék képére történő kattintást követően tájékozódhat. A szállítás díjáról és feltételeiről a „Szállítási feltételek” tartalmaz ismertetést. A Felhasználó a „Kosárba rakom” feliratra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Miután a terméket kosarába helyete, egy információs ablak tájékoztatja a Felhasználót a virtuális kosarába helyezett termékekről. Ezen az információs ablakon a Felhasználó a „Kosár megtekintése” menüpont alatt megtekintheti az összes virtuális kosárba helyezett terméket, illetve lehetősége van a „Pénztár” menüpont alatt a virtuális kosár tartalma ellenértékének megfizetésére is. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha minden rendben talált, akkor a „Pénztár” feliratra kattintva elkezdheti a megrendelést és bejelentkezhet fiókjába, illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával.

  1. A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha a Felhasználó bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges adatot. A szállítási adatok megadását követően a kívánt fizetési módot kell kiválasztania rendelkezésre álló lehetőségek közül. A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését.

  1. A Felhasználó az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja. Terméket törölhet a kosárból az „X” gombra kattintva, megváltoztathatja a személyes adatait a „Módosítás” feliratra kattintva, a termék mennyiségét is növelheti, illetve csökkentheti a termék adatai mellett található „+” illetve „-„ jelre kattintva.

  1. Amennyiben a Felhasználó az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a “Megrendelés elküldése” gombra rákattintott, akkor  megrendelést ad le, mely a Felhasználó részéről ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Szolgáltató a Felhasználó ajánlatát elfogadta (ld. 9. pont).

  1. Ha a Felhasználó terméke(ke)t helyezett a kosarába, azonban anélkül hagyja el a Weboldalt, hogy a kosárban lévőtermékekre vonatkozóan megrendelést adott volna le, a Szolgáltató a kosár tartalmáról e-mailben emlékeztetőt küld a regisztrált és a Weboldalra bejelentkezett Felhasználó részére. A Szolgáltató által a Felhasználó részére elküldött ezen e-mail vásárlási kötelezettséget nem keletkezte, kizárólag tájékoztató célt szolgál.

 1. Ajánlati kötöttség, szerződés létrejötte

  1. Miután elküldte megrendelését, ezt az ajánlat megérkezését legkésőbb 48 órán belül automatikus e-mailben a Szolgáltató visszaigazolja a Felhasználó részére. A visszaigazoló automatikus email megerősíti, hogy a Szolgáltató megkapta a Felhasználó által elküldött megrendelést. Az automatikus email a megrendelés részleteit is tartalmazza, azonban nem jelenti a Felhasználó megrendelésének elfogadását, kizárólag arról tájékoztatja a Felhasználót, hogy megrendelése beérkezett a Szolgáltatóhoz. Megrendelésének (ajánlatának) Szolgáltatóhoz történő beérkezése a Felhasználó részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

  1. A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (azaz legkésőbb 48 órán belül) nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

  1. Ha a Felhasználó a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát észlel, azt a visszaigazoló e-mail beérkezését követő 24 órán belül belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató úgy tekinti, hogy az abban foglalt adatok a Felhasználó által nem kifogásoltak és maradéktalanul helytállóak.

  1. A Szolgáltató a Felhasználó megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el. A szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló, a Szolgáltató által a Felhasználó részére megküldött külön e-mail Felhasználóhoz történő megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés megérkezésének automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail (48 órán belüli) megérkezésével.

  1. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés – amennyiben a Felhasználó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 1. A megrendelés adatainak tárolása

  1. A megrendelés adatait a Szolgáltató visszakereshető módon tárolja. Ha nyomtatott formában is meg szeretné kapni, akkor kinyomtathatja a “Megrendelés visszaigazolása”-t. Ez akkor jelenik meg a képernyőjén, miután elküldte megrendelését.

 1. FIZETÉSI FELTÉTELEK

  1. A regisztráció, felhasználói fiók fenntartása és a hírlevél díjmentes.

  1. A weboldalon a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő, nettó érték + ÁFA, ehhez számítandó még a szállítási költség, melyet a termék ára nem tartalmaz. Az ár a megrendeléskor érvényes ár.

  1. Az áru kifizetése a Felhasználó választása szerint történhet banki előreutalással, vagy utánvéttel. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, illetve előre utalást kérjen.

  1. A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történhet. A kiszállítás költségeit és részletes feltételeit a „Szállítási feltételek” menüpont tartalmazza.

  1. A terméknek a futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak. (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

  1. Ha sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

  1. A vételár teljes kifizetésig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis bármely okból a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

 1. Elállási jog

  1. A jelen pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Felhasználóra vonatkoznak és alkalmazandóak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy mindazon természetes személyek, akik a jelen pontban rögzített meghatározásnak nem felelnek meg, azaz nem szakmájuk, foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységükön kívül járnak el, illetve a nem természetes személy Felhasználók nem tartoznak a jelen pontban részletezett szabályok hatályok alá, azaz e személyek esetében a jelen pontban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak. A fenti meghatározásnak megfelelő Felhasználó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén 

 • a terméknek,

 • több termék vásárlásakor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének, a megrendelésnek a számla dátumának napjától számított 14 napon belül (a továbbiakban: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Minden esetben a számla dátuma az irányadó.

  1. A Felhasználót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltató jelen ÁSZF 3.1. pontjában feltüntetett elérhetőségére az Elállási Időszak alatt. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Felhasználó a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Felhasználó nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése továbbra is hatályban marad, nem kerül felbontásra.

  1. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó az erre irányuló nyilatkozatát Elállási Időszak alatt megküldi a Szolgáltatónak Postai úton történő elállás során a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének időpontját az iránydó. A Felhasználónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként kell postára adnia annak érdekében, hogy kétséget kizáró módon bizonyítható legyen a feladás dátuma.

  1. A Felhasználó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 3.1. pontban feltüntetett címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Felhasználó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

  1. Ha a Felhasználó több mint egy terméket vagy szolgáltatást rendel meg, bármelyik vagy az összes termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől elállhat.

  1. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Felhasználót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. Az elállás során a termék visszaküldésének költségének kívül a Felhasználót semmilyen más költség nem terheli.

  1. Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 30 napon belül a Szolgáltató a fizetéskor megadott bankszámlára visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget, valamint azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.

  1. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Felhasználó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte.

  1. Abban az esetben, ha a Felhasználó a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget a Szolgáltató az érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, így ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.

  1. A Felhasználót nem illeti meg az elállási jog

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak,

 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, (pl. kozmetikai termékek)

 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Felhasználó a csomagolást felbontotta,

 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac a Szolgáltató által nem befolyásolható ingadozásától függ.

  1. A visszaküldendő termékhez a Felhasználónak mellékelnie kell a szállítólevelet, és lehetőség szerint megjelölendő a visszaküldés okát is. A visszaküldés okának megjelölése, azaz az elállási jog indokolása nem kötelező.

  1. Amennyiben a Felhasználónak kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, a Szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulhat a következő e-mail címen: workwear@ehsfocus.hu, vagy az alábbi telefonszámon: +36303090659, illetve postai úton történő megkeresés esetén, az alábbi postacímen:2300 Ráckeve Kossuth Lajos u 130

 1. Szavatosság

  1. A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. Szolgáltató a hibás termékekeért felelősséget kizárólag a vonatkozó jogszabályokban előírt mértékig vállal, azon túl nem. Jelen ÁSZF-ben foglaltak nem értelmezhetőek oly módon, hogy Szolgáltató a jogszabályokban előírt kötelező rendelkezéseken túl is felelősséget vállal a termék hibájáért.

  1. Fogyasztói szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek a termékben. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog nem illeti meg a Felhasználót.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

  1. A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

  1. A Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

  1. A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet a Felhasználó, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

  1. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó számla vagy a számla másolatának bemutatásával igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta. Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  1. Ha a felhasználó a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

  1. A fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet tárgyi hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. 

 1. ADATOK VÉDELME

  1. A Felhasználók adatainak felhasználása a hatályos adatvédelmi előírások, valamint az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény hatályos rendelkezéseinek megfelelően történik az Adatvédelmi Nyilatkozatban” foglaltak szerint.

  1. Hírlevelet a Szolgáltató a hírlevél szolgáltatásra feliratkozott Felhasználó részére biztosít. A hírlevél szolgáltatásról a Felhasználó bármikor leiratkozhat.

  1. A Felhasználóról a Szolgáltató által nyilvántartott adatok, az adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a felmerülő kérdések, viták megoldása esetén. A regisztrálás alatt a Felhasználó átnézheti és megváltoztathatja a megadott információkat.

  1. A weboldalon található linkeken keresztül a Felhasználó más szolgáltatók internetes oldalaira juthat el. Mivel ezek a Weboldaltól teljesen függetlenek, a Szolgáltató ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, valamint használata miatt bekövetkező esetleges károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 1. Felhasználói panasz kezelése

  1. A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a 3.1. pontban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.

  1. A Szolgáltató a panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

  1. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

 1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

  1. Amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval folytatott egyeztetés során nem rendeződik, a Felhasználó bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségei adódnak:

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, 

  • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése 

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara 

mellett működő Békéltető Testület

(Pest Megyei Békéltető Testület)

1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Ügyfélfogadási idő: keddtől csütörtökig: 9:00 – 14:00

Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Levelezési cím:

Pest Megyei Békéltető Testület

1364 Budapest, Pf.:81

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 1. IRÁNYADÓ JOG

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar hatályos jogszabályok az irányadók.

 1. ÁSZF HATÁLYA

Jelen szerződési feltételek 2017.02.01napjától hatályosak