Az EHS Focus Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

a www.ehsworkwear.hu weboldal Adatkezelőjének

ADATKEZELÉSI NYILATKOZATA

Az EHS Focus Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) www.ehsworkwear.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) alatt elérhető rendszerének (a továbbiakban: Rendszer, mely magában foglal valamennyi mögöttes adatbázist, kommunikációs csatornát és a www.ehsworkwear.hu honlapot, mint a rendszer megjelenési formáját) célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételét elősegítse, a szolgáltatások iránt érdeklődő személyek (a továbbiakban: Felhasználó) az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételére irányuló szerződéskötési szándékukat a Rendszer segítségével az Adatkezelő felé jelezzék, az Adatkezelőtől ajánlatot kérjenek és Adatkezelő weboldalon elérhető termékeit megrendeljék.

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) célja, hogy a Rendszer Felhasználói által az oldal használata során megadott és a Weboldal Adatkezelője számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére és a felhasználás feltételeire vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatosan Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Rendszert igénybe vevő Felhasználókat a Rendszerben az Adatkezelő által kezelt adatokról, az adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Adatkezelő a rögzített adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatnak megfelelően kezeli, a személyhez fűződő jogok maradéktalan tiszteletben tartásával.

Jelen Nyilatkozat hatálya az Adatkezelő Rendszerhez kapcsolódóan nyújtott szolgáltatásaira és adatkezeléseire terjed ki Ellenkező kikötés hiányában a Nyilatkozat hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek szolgáltatásaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak.

A Rendszer használatával a Felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

Jelen Nyilatkozat szempontjából Felhasználónak minősül minden olyan személy, aki a Weboldalt meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi.

 1. Az Adatkezelő adatai:

Neve: EHS Focus Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: “Adatkezelő”)

Székhelye: 2309 Lórév, Kossuth Lajos utca 97.

Elérhetősége: Nagy Péter +3630/30-90-659

Az Adatkezelőt a cégnyilvántartásba bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék

Az Adatkezelő cégjegyzékszáma: 13-09-179275

Az Adatkezelő adószáma: 13279563-2-13

Az Adatkezelő magyar jogi személy, az adatkezelés helye Magyarország. Mindezek alapján a személyes adatok kezelésére a magyar jogszabályok, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai az irányadók.

Az Adatkezelő az adatkezelés során figyelembe veszi az Európai Parlament és a Tanács személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvének rendelkezéseit.

Az Adatkezelő az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásba bejelentette.

 1. Az adatkezelés leírása:

Adatkezelés a Weboldal és a Rendszer Felhasználóinak önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján történik, a Weboldal és a Rendszer által nyújtott termékértékesítési szolgáltatás igénybevétele céljából.

Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználó által megadott, valamint a Felhasználó Weboldallal összefüggő tevékenysége során keletkezett személyes adatokat kezeli. Az Adatkezelő törekszik az érintettek jogainak maradéktalan érvényesítésére.

 1. Az adatkezeléssel érintettek:

A Weboldalt látogató vagy a Weboldalon, illetve a Rendszerben regisztrált Felhasználók.

 1. Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdése a) pontja alapján az érintettek önkéntes hozzájárulása. Az érintettek a Weboldal használatával, valamint az esetleges regisztrációval elfogadják jelen Nyilatkozatot. Jelen Nyilatkozat az érintett tájékoztatásának minősül.

 1. A kezelt adatok köre:

(i) A Felhasználó által a regisztráció során megadott adatok (* jelöli a kötelezően megadandó adatokat):

Vezetéknév*

Keresztnév*

Telefonszám*

Ország*

Város*

Cím*

Megye*

Postcode/ZIP : (Irányító szám)*

E-mail*

Fiók jelszó* Legalább 6 karakter

A Weboldal látogatása regisztrációhoz nem kötött. Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtson a Weboldalon keresztül, amelyek igénybe vétele regisztrációhoz kötött.

A regisztráció során a Felhasználó a regisztrációs adatlapon meghatározott adatokat adja meg. A megadott adatok célja a regisztrációhoz kötött Szolgáltatás nyújtása, az érintett azonosítása. Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy a regisztrációs adatlapon egyes adatok megadását a regisztráció feltételévé tegye. A regisztráció során megadott adatokat az Adatkezelő kezeli.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a regisztrációs adatlap tartalmát megváltoztassa, bizonyos adatmezőket töröljön, vagy új adatmezőket hozzon létre, különösen, ha ezt a Felhasználók igényei, vagy a jogszabályok változásai szükségessé vagy indokolttá teszik. Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott adatokat nem változtathatja meg.

 1. Az adatkezelés célja:

A Felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a Felhasználó azonosítása, az Adatkezelő szolgáltatásának igénybevételére irányuló megrendelés közlése, illetve hogy a Felhasználó számára lehetővé tegye a megrendelése nyomon követését, továbbá a Felhasználóval történő kommunikáció, a Weboldal fejlesztése, elemzése. Az Adatkezelő valamennyi személyes adatot abból a célból kezel, hogy a Weboldal szolgáltatásait nyújtani, fejleszteni tudja.

Az Adatkezelő nem kezel olyan adatot, amelyek kezelése a célok eléréséhez nem szükséges. Az Adatkezelő a fent megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. A Felhasználók személyes adatai harmadik személyeknek csak a Felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adható át, kivéve, amennyiben az adatok átadására az Adatkezelőt jogszabály vagy hatósági előírás kötelezi.

 1. Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a megadott adatokat törli, ha:

 1. azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
 2. az érintett azt kéri;
 3. az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
 4. az adatkezelés célja megszűnt;
 5. azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

A Felhasználó által a beazonosíthatóság érdekében kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelése addig tart, amíg a Felhasználó a regisztrációja nem kerül törlésre.

A Felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy kéri regisztrációja törlését, ebben az esetben a törlési igényének az Adatkezelőhöz való beérkezésétől számított 3 munkanapon belül az Adatkezelő gondoskodik az adatok törléséről.

Amennyiben a Felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, úgy az Adatkezelő a Felhasználó regisztrációjának törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a jogsértő tevékenységről való tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.

 1. A személyes adatok törlése:

A Felhasználó saját személyes adatainak törlésére vonatkozó igényét e-mailben a workwear@ehsfocus.hu e-mail címre juttathatja el az Adatkezelő felé. Az Adatkezelő a törlési igény beérkezésétől számított 3 napon belül minden további feltétel nélkül törli az adatokat. A regisztrációhoz kötelezően megadandó adatok törlése a regisztráció törlését eredményezi, Felhasználó ezt kifejezetten tudomásul veszi.

A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

Ugyanezen eljárás alkalmazásával a felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését az Infotv. 14. §-a alapján.

 1. Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adattovábbítás, az adatok felhasználása:

Az adatokhoz az Adatkezelő érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak.

A kezelt adatokat az Adatkezelő csak abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény elrendeli.

Az Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak az Adatkezelő döntéseinek végrehajtására jogosult, az Adatkezelő utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele az Adatkezelő felelősségét nem érinti.

Az Adatkezelő jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználja.

 1. Technikai célból történő adatkezelés:

Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

 1. Adatbiztonsági intézkedések:

Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

 1. Jelen Adatkezelési Nyilatkozat módosításának lehetősége:

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési Nyilatkozatot a Felhasználók Weboldalon közzétett előzetes értesítése mellett, egyoldalúan bármikor módosíthatja. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatja a Felhasználókat a korábbi módosításokról. Az Adatkezelő nem köteles arra, hogy a módosításokról külön személyre szóló értesítést küldjön a Felhasználók részére. A módosítás a Weboldalon való közzététel napjával hatályos. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Ön a Szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával kifejezetten elfogadja a módosított Adatkezelési Nyilatkozatot.

Amennyiben a Felhasználó a Nyilatkozat módosításával nem ért egyet, jogosult a regisztrációját törölni, illetve a Weboldal használatával felhagyni.

 1. Felhasználóra vonatkozó szabályok:

A Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

A Felhasználó köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. Az Adatkezelő nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a Felhasználó adatainak védelméről nem megfelelően gondoskodott.

A Felhasználó a Weboldalt kizárólag saját felelősségére használhatja. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a Felhasználót a Weboldal használata során ért olyan károkért, amelyek abból adódik, hogy a Felhasználó a Weboldal használata során nem a kellő körültekintéssel jár el.

A Felhasználó köteles a Weboldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti.

A Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Weboldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. A Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az Adatkezelő érdekeit sértheti. A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például – de nem kizárólagosan – az alábbiakat:

  • az Adatkezelő számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking), vagy bármely cselekmény, mely a Weboldal informatikai biztonságát veszélyeztetheti;
  • felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen módon történő létesítése;
  • bármely harmadik személy adatainak, tartalmainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül;
  • olyan anyagok közzététele, amelyek félrevezető módon azt a látszatot keltik, hogy azokat az Adatkezelő hivatalosan támogatja vagy jóváhagyta;
  • hamis vagy félrevezető információk rendelkezésre bocsátása;
  • minden olyan tevékenység, amely az Adatkezelő üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul.

A fentieken túl az Adatkezelő további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a Felhasználókat tájékoztatja.

A Felhasználó a regisztráció során kizárólag saját adataikat adhatja meg, illetve olyan személyek adatait, akik az Adatkezelő által történő adatkezeléshez a jelen Nyilatkozatban foglaltak szerint előzetesen, kifejezetten hozzájárultak. A hozzájárulás beszerzéséről Felhasználó köteles gondoskodni és az érintett hozzájárulásának hiányából eredő felelősség alól Adatkezelőt teljes körűen mentesíteni. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősülhet, amelynek a vonatkozó jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek és ezekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal. Más személyes adataival való visszaélés esetén az Adatkezelő az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértés elkövetőjének azonosítása érdekében.

 1. Eljárás a szabálysértő Felhasználókkal szemben:

Amennyiben a Felhasználó a jelen Nyilatkozatban foglaltakat, vagy a jogszabályokban foglaltakat megszegi, az Adatkezelő a Felhasználó regisztrációját törölheti. Ebben az esetben a Felhasználó regisztrációja megszűnik, és a jövőben a Weboldal szolgáltatásait nem veheti igénybe.

Amennyiben a Felhasználó magatartása alapján hatósági, bírósági eljárásnak van helye, az Adatkezelő a Felhasználó azonosításához szükséges adatait, továbbá a jogsértésre vonatkozó adatokat a regisztráció törlésétől független jogosult tárolni, és az eljáró szerveknek átadni.

Amennyiben a Felhasználó harmadik fél jogait sérti, és ezen harmadik fél eljárás kezdeményezésére jogosult, az Adatkezelő az adatokat a harmadik félnek átadhatja, amennyiben a harmadik fél az ehhez fűződő jogos érdekét hitelt érdemlően bizonyítja.

 1. Adatkezelő felelősségének kizárása, korlátozása:

Az Adatkezelő a Felhasználó magatartásáért felelősséget nem vállal. Az Adatkezelő minden tőle telhető intézkedést megtesz a Weboldal szolgáltatásának zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az Adatkezelő semmilyen módon nem felelős az alábbi – különösen, de nem kimerítően felsorolt – pontokban körülírt károkért, bármilyen okból is következtek azok be:

  • bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza vagy késlelteti a Weboldal akadálytalan működését,
  • bármilyen, a kommunikációs vonalakon vagy vételi eszközben történő meghibásodás,
  • bármilyen adat elvesztése
  • továbbá minden olyan kárért, mely az Adatkezelőnek nem felróható okból következik be.

Az Adatkezelő a kapcsolódó, közvetett, vagy következményes károkért semmiféle felelősséget nem vállal.

 1. Tájékoztatás a Felhasználók jogairól, jogérvényesítés:

Személyes adatainak kezeléséről a Felhasználók az Adatkezelőtől bármikor tájékoztatást kérhetnek. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a workwear@ehsfocus.hu email címre kell eljuttatni. Az Adatkezelő legfeljebb 30 napon belül megküldi a kért tájékoztatást. A Felhasználók kérhetik adataik helyesbítését illetve törlését, az adatkezelés időtartama pontban meghatározottak szerint.

A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az Adatkezelő a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről a felhasználót tájékoztatja.

Az érintett a személyes adatainak kezelésével összefüggő jogainak megsértése esetén, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bírósához fordulhat, illetve kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat 2017. 02.01-től hatályos.